T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yatırımcı ve Girişimcilerin sorumlulukları nelerdir?

Web sitesinde ilan edilen belgelerle birlikte, süresi içinde Bakanlığa başvuru da bulunmak.

Ön izin kararının tebliğinden itibaren 1 ay içinde;

  • Kesin ve süresiz teminat mektubunu ilgili saymanlığa teslim belgesini,
  • Noter onaylı ön izin taahhütnamesini ve
  • Şartnamede belirtilen bilgi ve belgeleri vermek.

Ön izin süresi içerisinde kullandırmaya ait taşınmazla ilgili;

  • Harita, plan vb. işlemleri yaptırmak,
  • Proje hazırlatmak, bunları tasdik ettirmek,
  • Kanunun amacına uygun tüzel kişilik oluşturmak.

Kullandırma kararını tebliğden itibaren bir ay içinde;

  • Kiralama - İrtifak Hakkı Tesisi - Kullanma İzni Sözleşmesinin noter onaylı bir örneğini teslim etmek