T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlke Kararı- Karar No: 702 / Karar Tarihi: 15.04.2005

T. C.

KÜLTÜR  VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

YÜKSEK KURULU

 

Toplantı No. ve Tarihi              :  68     15.04.2005                                                 Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi                  :702     15.04.2005                                                    ANKARA

 

 

İLKE KARARI

KENTSEL ARKEOLOJİK SİT ALANLARI KORUMA VE KULLANMA KOŞULLARI

 

3386 ve 5226 sayılı Kanunlarla değişik 2863 sayılı Kanun kapsamına giren arkeolojik sit alanları ile birlikte korunması gerekli kentsel dokuları içeren ve bu özellikleri ile bütünlük arz eden korumaya yönelik özel planlama gerektiren alanlar kentsel arkeolojik sit alanlarıdır.

            a) Bu alanlarda, arkeolojik değerlerin bilimsel yöntemlerle açığa çıkarılması, onarılması ve sergilenmesi  işlemlerinin esas alınarak sağlıklı ve kapsamlı arkeolojik envanter temeline dayalı öz gerekli bütün ölçeklerdeki planlama çalışmalarının ivedilikle yapılmasına, bu planlar onanmadan, parsel ölçeğinde uygulamaya geçilmemesine.

            Planlama çalışmaları sırasında:

•Alana gelecek işlevlerin uyumuna,

•Günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı hizmetlerinin proje aşamasında kültür katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını minimumda tutacak biçimde ele alınmasına,

•Öneri yapı gabarileri ile yapı tekniği ve malzemesinin geleneksel doku ile uyumuna,

•Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunmasını ve değerlendirilmesini sağlayacak çözümler getirilmesine,

b) Bu alanlarda mevcut yıkıntı temeller üzerine, o temellerin ait olduğu  eski yapı, korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşıyorsa, ayrıca içinde bulunduğu sitin tarihsel kimliğinin yeniden canlandırılmasında önemli bir boşluk yaratıyorsa, yapıya ait eski bilgi, resim, gravür, fotoğraf, anı belgeleri vb. dokümanlarla restitüe edilebileceği ilgili Koruma Bölge Kurulunca kabul edildikten sonra restitüsyon projesi düzenlenerek ve kurulca onaylanarak eski yapının  yeniden ihya edilebileceğine,

c) Tek yapı ölçeğindeki korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşıyan yapı ve yapı kalıntılarının rölöve ve restorasyon projelerinin Koruma Bölge Kurulunca onanması koşulu ile onarılıp kullanılabileceğine, kentsel doku ile bütünlük sağlayan tescili bulunmayan mevcut yapıların da aynı koşullarda  hazırlanacak  projelere dayalı olarak  onarılabileceğine,

Kurulumuzun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 4. maddesinin iptaline

 karar verildi.

 

BAŞKAN
Prof.Dr.Mustafa İSEN
Müsteşar

 

Üye
ÖZBİLGİÇ (M.Ruhi)
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı

Üye
KOÇ (Zeynel)
Kültür ve Turizm Bak.
Müsteşar Yardımcısı

Üye
AVCI (Nadir)
Kültür Varlıkları ve Müz. Gn.Md.

Üye
ARSLAN  (Kudret)
Yatırım ve İşletmeler
Gn. Md.

Üye
YILDIRIM (Dr.H.Hami)
Bayındırlık ve İskan Bak.
Teknik Araştırma ve Uygulama Gn.Md.

     

Üye
KURTULMUŞLU (Mustafa)
Çevre ve Orman Bak.
Orman Gn. Md.Yrd.

Üye
TANYOLAÇ (Ahmet)
Vakıflar Gn.Md.Yrd.

Üye
KAVAKLI (Nevzat)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.
Maden İşleri Gn.Md. Yrd.

Üye
YALINKILIÇ (Prof.Dr.M.Kemal)
Çevre ve Orman Bak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn.Md.

    

Üye
ABBASOĞLU (Prof.Dr.Haluk)

Üye
AKSULU (Prof.Dr. Işık)

Üye
ERENMAN (Prof.Dr.Özer)

Üye
BAKIR (Prof.Dr. Güven)

    

Üye
ATAY (Prof.Dr. Çınar)

Üye
KAHYA (Doç.Dr.Yegan