Kentsel Tasarım Projesi Genel Teknik Şartnamesi

KENTSEL TASARIM PROJESİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM

Bu şartname; taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların koruma alanları ile sit alanları ve kullanım hakkı veya tahsisi Bakanlığımıza ait taşınmazların önemini vurgulayacak biçimde ve alanın ihtiyaçlarına cevap vermek üzere sağlıklı, yaşanabilir, ergonomik, sürdürülebilir ve estetik bir çevre elde edilmesi amacıyla hazırlanacak Kentsel Tasarım Projelerinde uygulanacak esasları belirler.

            Kentsel Tasarım Projeleri; proje alanının niteliğine bağlı olarak (arkeolojik, doğal, kentsel, tarihi, vb.) uygulamaya yönelik her tür fiziki-mekansal düzenlemelere ilişkin hedef,ilke, yaklaşım ve tekniklerin belirlenmesini, yönetim modellerinin saptanmasını içerir. Bu projelerin (koruma amaçlı veya diğer) uygulama planları doğrultusunda hazırlanmaları esastır.

 MADDE 2-TANIMLAR:

Kentsel Tasarım Projesi: (Koruma amaçlı veya diğer) Uygulama imar planları doğrultusunda, alanın kimliğini vurgulayıcı, alanın doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanıcılar açısından önem taşıyan kesimleri için özel ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst düzeyde kimlik-imaj çalışması, orta düzeyde yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan yapı-açık alan düzenleme çalışmaları, alt düzeyde ise yapılar arası boşlukların tasarımını içeren, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik,maliyet gibi konularda çözüm öneren plan ve projelerdir.

MADDE 3- HEDEFLER İLKELER        

·          Kentsel Tasarım Projeleri 2863 ve 3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Yönetmelikleri ve Yüksek Kurul İlke kararları ile Koruma Kurulu kararları ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak hazırlanır.

·          Projelerin yürürlükte olan uygulama plan kararları doğrultusunda hazırlanması esastır.

·          Çevre ve yörenin doğal, kültürel, tarihi, ekonomik, estetik, görsel değerlerini ve özgün kimliğini koruyarak ön plana çıkaran bir projelendirme anlayışıyla hareket edilir.

·          Projeler; yasal, yönetsel, ekonomik ve teknik yönlerden uygulanabilir ve uygulama sürecinde yer alan eylemlerin tasarım ve programlanmasını içerir.

·          Projelendirme sürecinde doğal çevreye (iklim, toprak, su, doğal yapı, flora, fauna vb.) ilişkin faktörler belirlenerek, yapılanmış çevre( yapılar, binalar, kültürel varlıklar, vb.) ve sosyal (yaşam, çalışma, dinlenme olanakları, vb.) çevre üzerindeki etkileri ve birbirleri arasındaki etkileşimleri saptanır ve  bu verilere dayanarak koruma kullanma dengesi sağlanır.

·          Projeler, alandaki her türlü mimari, arkeolojik ve doğal öğelerin aplikasyonlu, ölçülü olarak işlendiği, onaylı güncel halihazır ve kadastral harita ve plankote üzerinde hazırlanır.

·          Projelendirme sürecinde çevreye uyumlu tasarımlarla çevre kalitesini yükseltmek amaçlanır.

·          Kullanıcı profili belirlenerek, kullanıcılara göre tasarım yapılır, ayrıca engelli, çocuk, yaşlı, vb. dezavantajlı kullanıcıların gereksinimlerine yönelik düzenlemeler yer alır.

·          Açık mekanların, meydanların,bahçelerin, avluların, yaya yollarının, vb. alanların geleneksel, yöresel, tarihi,kültürel, doğal nitelikleri ve çevresindeki alanlar ile işlevsel bütünlüğü korunurken çağdaş kullanımlara ve peyzaj düzenlemelerine olanak sağlanır.

·          Proje alanının ulaşılabilirliği arttırılırken ulaşım ve dolaşım sistemini doğal çevre ve geleneksel/yapılaşmış dokuya zarar vermeden, ana yaya ve taşıt ulaşımı olabildiğince ayrıştırılmış ve servis olanakları sağlanmış biçimde,çağdaş yaklaşımlarla çözümlenir.

·          Proje alanı ile kent bütünü veya çevresi arasında yaya ve taşıt ulaşımında, işlevsel,mekansal, vb. olarak bütünlük ve süreklilik sağlanır.

·          Elektrik ve telefon direklerinin, reklam panolarının, altyapı hatlarının ve benzerlerinin yaratacağı karmaşıklığın giderilmesi yönünde düzenlemelere gidilir.

·          Açık ve kapalı mekanlarda gerekli doğal ve yapay aydınlık seviyesi ve iklime uygunluk yönünden optimum koşullar sağlanır.

·          Temiz su, pis su, atık, çöp,yangın vb. altyapı sistemlerinin yeterliliği ve etkililiği sağlanmalıdır.

·          Yapılacak tasarımlarda ekolojik dengenin korunması ve sürdürülmesi hedeflenir.

·          Proje alanında mevcut tesisler varsa öncelikle bunların sağlıklaştırılarak kullanma olanakları araştırılır.

·          Koruma amaçlı imar planı veya uygulama imar planı hükümlerine aykırı olarak yeni yapı veya yapılaşma koşulu oluşturulmaz.

·          İhtiyaç programı idarece belirlenir ve bu program doğrultusunda tasarım yapılır.

 

MADDE 4- KENTSEL TASARIM  PLAN/PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ (YAZILI VE ÇİZİLİ BELGELER)

4.1.Etüd-Araştırma

Üst düzey plan ve projelerin irdelenmesi, alanın çevre ile ekonomik, sosyal, fiziki ilişkilerinin tanımlanması, kullanıma ilişkin verilerin saptanması, kullanıcıların özellik, eğilim, talep, ihtiyaçlarının belirlenmesi, mülkiyet, maliyet, mevcut sorunların ve olanakların saptanması, yönetim, iklim, toprak kalitesi, flora, jeolojik etüd, zemin raporu vb.konularda araştırmaları içerir. Bu çalışmalar anket, fotoğraf, harita, grafik vb. belgelerle desteklenerek bir rapor halinde sunulur. Projelere esas olmak üzere rölöve, plankote, kesit, perspektif, görünüş, aksonometrik, kot, yol profilleri, vb. veriler yoksa bu aşamada düzenlenir.

 4.2.Ön Proje

Ön Proje, proje alanının ihtiyaç programı ve alan verileri doğrultusunda açık mekanların ve açık mekanların kapalı mekanlarla birlikte düzenlemelerini, genel ulaşım-dolaşım, kısa ve uzun süreli park sorunlarının çözümünü, altyapıya ilişkin önerileri, çevre yapılarla ilişkilerin kurulmasını ve her türlü düzenlemenin temel ilkelerinin belirlenmesini içerir. Yukarıda belirtilen ilkeler ve etüd-araştırma sırasında saptanan veriler doğrultunda en az iki alternatif hazırlanır.

İdarece başka bir ölçekte istenmediği takdirde ön proje 1/5000, 1/1000, 1/500 ve/veya 1/200 ölçekte düzenlenir ve ön proje raporu hazırlanır.

4.3. Kesin Proje

Kesin proje üzerinde anlaşmaya varılan (uygun görülen/onaylanan) kullanımların geliştirilip nihai çözümlerin ortaya çıkarıldığı, onanmış ön projeye dayalı proje aşamasıdır. Bu aşamada, proje alanındaki ulaşım-dolaşıma, açık alanlara ilişkin tasarımlar, bitkilendirmenin genel karakteri, tüm elemanların ölçülendirilmesi, malzemenin belirlenmesi ve en az iki kesit ve siluetin hazırlanması, gerekli görülmesi halinde kapalı mekanların projelendirilmesi ve yönetim planı hazırlık çalışmalarını içerir. Ayrıca detay listesi, aydınlatma elemanları, yönlendirme ve tanıtım levhaları, çöp kutuları vb. kent mobilyalarına ait ve kesin proje raporu hazırlanır.

Kesin proje, idarece başka bir ölçekte istenmediği takdirde Kentsel Tasarım 1/500 ve 1/200 ve/veya 1/100 ölçekte düzenlenir.

4.4. Uygulama Projesi

Kentsel Tasarım Projelerinde, proje alanının onanmış kesin projesine göre, uygulama projesi için istenen ölçeğin elverdiği kot ve ölçüleri içeren projenin her aşamasında büro ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte uygun mimari ve mühendislik detay referanslarını, malzemelerini, peyzaj elemanlarını, donatılarını ve bitkisel düzenlemeleri (kesin proje ortaya konulan ilkeler doğrultusunda estetik ve fonksiyonel ilişkiler kurularak, uygun görülen bitki tür ve boylarına göre yer konum ve miktarlar belirlenecek, paftalarda kullanılan miktarlar verilecektir.) belirleyen, 1/100 ve/veya 1/200 ölçekte, ayrıca öneri yapıların 1/50 uygulama projeleri de detay referanslarını içeren projedir. Uygulama Projesi Raporu ile birlikte verilir. Projenin uygulanmasına ilişkin eylem programı, işin zamanlaması ile birlikte raporda açıklanır.

4.5. Detaylar

Uygulama projesinin, kesin proje ve uygulama projelerinde listesi ve referansları yer alan yer döşemeleri,kent mobilyaları, mimari elemanlar, vs. ilişkin  sistem ve nokta detaylarının belirtilen ölçeklerde (1/20, 1/10, 1/5, 1/1 ölçeklerinde)hazırlandığı aşamadır. 

4.6. Altyapı Projeleri

 Ön proje safhasında varsa mevcut durum saptaması yapılarak, sorun ve çözüm önerileriyle projelendirme ilkelerinin belirlendiği bir rapor hazırlanacaktır. Belirlenen ilkeler doğrultusunda altyapı ve tesisat projeleri (yol, su, elektrik, gaz, makine, pis su, drenaj, istinat duvarı, telekomünikasyon, içme, kullanma ve sulama suyu, yangın, yağmur suyu, vb.) proje çalışmalarını kapsar. Hazırlanacak projelerde kanal kazı derinliği, boru-kablo çapı, güzergah, eğim, bağlantı yerleri, vb. konularında açıklayıcı şema, çizim ve rapor bulunur.

Yukarıda belirtilen tüm yazılı ve çizili belgeler sayısal ortamda hazırlanır.

4.7. Fotoğraf Albümü ve Saydam Seti

Fotoğraf albümü  sayısal ortamda hazırlanır, CD’ye kaydedilir ve renkli, A4 formunda basılır ve:

·          Proje alanı ve yakın çevresini değişik açılardan gösterir genel (panaromik) fotoğraflarını,

·          Proje alanı içindeki doğal ve kültürel varlıkların fotoğrafların,

·          Proje alanını tanımlayacak detay fotoğraflarını,

içerir .

·          Saydamlar renkli olarak hazırlanır, çerçevelenerek üzerine çekim tarihi ve yeri yazılır, kasetle  teslim edilir.

4.8. İhale Dosyası Düzenlemesi Hizmetleri (PİD)

·          Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas olacak metrajın yapılması

·          Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas olacak mahal listesi hazırlanması

·          Uygulamaya esas özel teknik şartname taslağının düzenlenmesi

işlerini kapsayan yazılı ve çizili belgeleri içerir. İdare PİD Hizmetlerini işin ihaleye çıkarılması aşamasında aynen kullanıp kullanmamakta serbesttir.

MADDE 5- İŞİN TESLİMİ

Onama/ görüş aşamalarından önce , 4. Maddede istenilen her ölçekteki proje ile rapor, fotoğraf, saydam sayısal ortamda hazırlanarak, renkli ve siyah-beyaz basılmış, A-4 formunda katlanmış olarak teslim edilir. Ayrıca tüm bu çalışmalar CD’ye de kaydedilir.

Projelerin Koruma Kurulunca ve ilgili kurumlarca uygun bulunması/izin verilmesi/onaylanması sonrasında,

·          tüm projeler ve dokümanlar İdarece istenilen miktarda, siyah-beyaz ve renkli olarak çoğaltılmış ve A-4 formunda katlanmış olarak,

·          Orijinal astrolona çizilmiş projeler alüminyum muhafazalar içerisinde

·          Tüm bu çalışmalar CD’ye aktarılmış olarak

İdareye teslim edilir. Baskı sayısı ve kayıtlı CD sayısı idarece belirlenir.  

MADDE 6-ÖZEL HÜKÜMLER

Kentsel tasarım projelerinde, proje alanı niteliği ve niceliğine bağlı olarak istenecek hizmetler, detaylar ile ölçekleri ve özel koşullar , aşamalar, ödemeler, vb. hükümler özel teknik şartname ve sözleşmede belirtilir. 

Her Hakkı Saklıdır © 2013 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı